Algemene voorwaarden

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Bij samengestelde
prijsopgaven bestaat geen verplichting
tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig
gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.

2. De opdrachtgever draagt het risico voor de
door hem aan de leverancier ter beschikking
gestelde objecten, vrachten en porti zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

3. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging
of reproduktie van door de Auteurswet
of enig eigendomsrecht beschermde
objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen
inbreuk op het auteursrecht van derden wordt
gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en
buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële
als andere, uit de verveelvoudiging of
reproduktie voorvloeiende. Ook in het geval
dat uit de verveelvoudiging of reproduktie financiÎle
verplichtingen tegenover de auteur of
diens recht verkrijgenden voortvloei- en, komen
deze voor rekening van de opdrachtgever.

4. De originelen worden zorgvuldig behandeld.
Voor eventuele schade, welke bij de bewerking
zou kunnen ontstaan, kan geen verantwoordelijkheid
worden aanvaard.

5. De met de leverancier overeengekomen
leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever
steeds als approximatief en nimmer als fatale
termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6. De afgifte van de originelen en van de gemaakte
kopieÎn geschiedt desgewenst tegen
teruggave van een door de leverancier verstrekt
ontvangstbewijs. Of de aanbieder van
het ontvangstbewijs gerechtigd is de stukken
in ontvangst te nemen valt buiten zijn beoordeling
en verantwoordelijkheid.

7. Indien de documenten niet worden afgehaald,
bewaart de leverancier deze zes weken,
te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor
schade, welke uit het bewaren mocht ontstaan,
kan door hem geen verantwoordelijkheid
worden aanvaard.

8. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste
wijze van verzending gevolgd, tenzij
tevoren anders is overeengekomen.

9. Eventuele reclames inzake de geleverde
goederen of de in rekening gebrachte prijs,
moeten binnen acht dagen na ontvangst van
de goederen resp. van de faktuur schriftelijk
ter kennis van de leverancier zijn gebracht.
Indien binnen acht dagen zulke reclames niet
door de leverancier zijn ontvangen, wordt de
opdrachtgever geacht met de geleverde goederen
en de gefaktureerde prijs te hebben
ingestemd.

10. Wanneer opdrachten worden verstrekt
voor rekening van derden, kan de opdrachtgever
geen aanspraak maken op kosteloze
afzonderlijke of gesplitste fakturering aan deze
derden.

11. Wanneer opdrachten worden verstrekt
voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever,
ook indien met inachtneming van het
bepaalde in art. 10 rechtstreeks aan die derden
wordt gefaktureerd, aansprakelijk voor de
voldoening van de vorderingen.